25.03.2019
Neerleggen taken bestuur MFC Oelbroeck

Aan het College van B&W van de gemeente Sint Anthonis  
Brink 3                                                                                                         
5845 BH Sint Anthonis
 
Betreffende: neerleggen taken bestuur MFC Oelbroeck

Sint Anthonis, 15-03-19


Geacht College,

Het bestuur van Stichting Oelbroeck heeft in haar vergadering van 28-01-19 kennis genomen van het besluit van de Stuurgroep MFA om haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen. Wij betreuren dit besluit ten zeerste, daar ook wij er van overtuigd zijn dat de stuurgroep een  goed en realistisch plan “Toekomstbestendig Oelbroeck” heeft gepresenteerd.
Het bestuur heeft zich beraden op de gevolgen van het besluit van het College van B&W om dit plan niet te realiseren. Voor MFC Oelbroeck betekent dit dat de toekomst onder grote druk komt te staan, namelijk:

  • De visie en missie van MFC Oelbroeck om voor Sint Anthonis “de ontmoetingsplaats” te maken voor de inwoners (jong en oud) van ons dorp, kan niet worden gerealiseerd door de reeds lang bekende problemen in de huidige accommodatie, waaronder het ontbreken van een centrale ontmoetingsruimte. De bedoelde impuls aan de tanende leefbaarheid van onze gemeenschap, wordt daardoor niet bereikt. Door de grote inzet van vrijwilligers is er de afgelopen jaren veel ten goede gekeerd en is het gemeenschapshuis thans nog in goede doen, maar de houdbaarheid daarvan loopt ten einde door o.a. het grote achterstallige onderhoud, de achterhaalde techniek en versleten apparatuur.
  •  
  • De kans op een MFA nieuwe stijl, zoals de landelijke  trend is,  waarbij o.a. de informatiefunctie voor de burgers een belangrijke rol inneemt, is thans geen optie meer.  MFC Oelbroeck maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.
  •  
  • De exploitatie, die door de inzet van alle vrijwilligers, de afgelopen vier jaar van verliesgevend naar een klein overschot is gegroeid, zal wederom verliesgevend worden. Er is zoals bij U bekend een tekort aan geschikte verhuurbare ruimten en er kan niet worden voldaan aan de afspraken die door de gemeente met huurders zijn gemaakt. De  reeds lang bestaande problemen met o.a. de harmonie (aan wie al toezeggingen zijn gedaan door een eerder College), Sociom (ruimtegebrek) en de Link blijven derhalve onverkort bestaan. Kortom, verenigingen/instellingen zullen mogelijk moeten uitwijken naar andere locaties, als het MFC niet op korte termijn toekomstbestendig wordt gemaakt. Signalen daartoe worden al veelvuldig afgegeven.
  •  
  • De beoogde verzelfstandiging is onder de huidige omstandigheden volstrekt onhaalbaar. De in gang gezette zelfsturing en burgerparticipatie door ruim 25 vrijwilligers, die in vier jaar tijd iets heel moois opgebouwd hebben en met enthousiasme aan de toekomst van MFC Oelbroeck wilden werken, is thans in de kiem gesmoord. Dit is mede ingegeven  doordat zij de afgelopen maanden geen enkel initiatief  hebben gezien van het gemeentebestuur dat zij “echt” werk willen maken van een toekomstbestendig MFC Oelbroeck. Op zijn minst had het gemeentebestuur in gesprek kunnen gaan met de voormalige stuurgroep, ten einde hen in de gelegenheid te stellen het in september 2018 ingediende plan, waar vier jaar met zorg aan is gewerkt,  inhoudelijk toe te lichten.

Daar wij ervan overtuigd zijn dat het gemeenschapshuis (en de MFA als geheel) op termijn alleen maar levensvatbaar blijft, wanneer het toekomstbestendig gemaakt wordt, hebben wij als bestuur unaniem besloten binnen afzienbare tijd terug te treden.
Wij verzoeken u voor 1 mei 2019 kandidaten voor te dragen, die uw visie ondersteunen. Als wij vóór die tijd geen nadere berichten van uw college krijgen over het formeren van een nieuw bestuur, zullen wij de liquidatie van de Stichting Oelbroeck in gang zetten, zoals dit statutair is geregeld. Het bestuur zal er zorg voor dragen dat de activiteiten tot 5 juli 2019 ongestoord verder kunnen gaan en daarna het MFC gebouw aan de gemeente teruggeven. Tevens zal het beheer over het MFA gedeelte per 5 juli 2019 worden beëindigd.
Daarnaast kunnen wij U nog melden dat onze beheerder, de heer Jos van Raaij, per 8 juli met pensioen zal gaan. Het bestuur van het MFC zal dit als goed werkgever afhandelen. Het nieuwe bestuur/gemeente zal in zijn opvolging moeten voorzien.

Wij zien uw eventuele nadere berichten tegemoet.

Inmiddels verblijft,

Hoogachtend,
H. Westerveld                                                                                                                               
secretaris MFC Oelbroeck
 
cc fractieleiders politieke partijen en pers
 

Terug

Vaste gebruikers

Kodokan
Biblioplus
Klezatro
Dorpsraad
Sociom
TIOS
De huuskamer
Canthonis
Muziekvereniging Sint Cecilia
Notariskantoor Teeuwen
Somas Activia
KBO Sint Anthonis
Uutlaot
Spring Dagopvang
Kindcentreun Leander
Het zwaluwstaartje