Algemene voorwaarden

                                                                                                                                                                                                                                                           Def. versie,  20-09-2023
ALGEMENE HUUR-, GEBRUIKSVOORWAARDEN
- BIJLAGE BIJ HUUROVEREENKOMST
Deze algemene voorwaarden worden toegepast op alle huurovereenkomsten die Stichting Oelbroeck als maatschappelijke voorziening sluit ten aanzien van huur-, gebruiksrechten.
Artikel 1     Begrippen

 • Huurder/gebruikers: de natuurlijke of rechtspersoon met, resp. voor wie, Stichting Oelbroeck de huurovereenkomst en diens medegebruikers heeft gesloten voor het gebruik van de ruimte(n).
 • Bevoegde personen: zij die als aanvrager/-ster optreden voor particulier gebruik als ook voor verenigingsgebruik.
 • Verhuurder: de Stichting Oelbroeck. 
 • Bestuur: bestuur van Stichting Oelbroeck
 • Coördinator: persoon in dienst van Oelbroeck, dan wel diens plaatsvervanger, die onder meer het beheer voert over de accommodatie en toezicht houdt op het gebruik daarvan door de gebruiker.
 • Beheerder: persoon bevoegd bij afwezigheid van Coördinator
 • Gehuurde: een of meer ruimten met het oog op deeltijdgebruik door gebruikers van de multifunctionele accommodatie Oelbroeck.
 • Gebruiksperiode: de termijn (tijdstip ‘van – tot’), vermeld in de huurovereenkomst waarvoor de huurder/gebruikers een gebruiksrecht heeft of wenst te verkrijgen. Tenzij anders bepaald is de gebruiksperiode inclusief de benodigde tijd.
 • Seizoen: een door Oelbroeck aangegeven deel van het jaar waarin bepaalde (sport)activiteiten kunnen worden ontplooid. Het seizoen kan per (sport)activiteit verschillen. Alleen binnen het seizoen kan een gebruiksrecht voor de daarbij behorende (sport)activiteiten bestaan.
 • Aanvraag: een verzoek van een (potentiële) gebruiker aan Oelbroeck tot het verkrijgen van een gebruiksrecht; daaronder wordt begrepen een aanvraag in het online reserveringssysteem van  Oelbroeck. Als de aanvraag niet haalbaar is, spant de verhuurder zich in om aan deze gebruiker een alternatief aan te bieden.
 • Reservering: het door Oelbroeck beschikbaar houden van de door de gebruiker bij de aanvraag beoogde ruimte(n) voor de daarbij gewenste gebruiksperiode. Gedurende de reservering is de beoogde ruimte niet beschikbaar voor een boeking voor een ander dan de (potentiële) gebruiker. Uitgezonderd de reservering voor een heel seizoen, heeft de reservering betrekking op één gebruiksperiode.
 •  Alternatief: een van de aanvraag afwijkend aanbod van Oelbroeck aan de gebruiker voor het verkrijgen van een gebruiksrecht, daaronder begrepen een alternatief aanbod in het online reserveringssysteem van Oelbroeck.
 • Boeking: Indien Oelbroeck de aanvraag van de gebruiker aanvaardt, dan wel de gebruiker een alternatief aanvaardt, daaronder begrepen een aanvaarding in het online reserveringssysteem, ontstaat een boeking en daarmee een gebruiksrecht. De boeking is bindend voor zowel Oelbroeck als de gebruiker. Elke boeking heeft betrekking op één gebruiksrecht. De duur van het gebruiksrecht, betreft zoals vastgelegd in een boeking. Na de in de boeking opgenomen duur, eindigt het gebruiksrecht van rechtswege zonder dat daartoe een nadere rechtshandeling is vereist.
 • Annulering: Het annuleren van een of meer boekingen door de gebruiker. Bij een annulering vervalt de boeking en het daaraan verbonden gebruiksrecht. Indien u annuleert vanaf  drie werkdagen voor aanvang van uw boeking en het daaraan verbonden gebruiksrecht, brengt Oelbroeck de kosten van uw boeking in rekening. Werkdagen zijn in dit geval maandag tot en met vrijdag. Oelbroeck brengt tevens de kosten van uw boeking in rekening indien u zonder tegenbericht geen gebruik maakt van het gebruiksrecht van uw boeking.
 • Huurovereenkomst: de op het gebruik betrekking hebbende huurovereenkomst waar deze algemene huur-, gebruiksvoorwaarden bij horen.
 • Algemene voorwaarden: deze algemene huur-, gebruiksvoorwaarden. Door aanvaarding van deze algemene huur-, gebruiksvoorwaarden aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid van deze algemene gebruiksvoorwaarden ook voor toekomstige huur-, gebruiksvoorwaarden.
 • Huisregels: nadere gedragsregels opgesteld door Stichting Oelbroeck, vastgelegd in het      document: ‘Oelbroeck voor u, voor jou en voor ons’
 • Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt tevens ‘elektronisch’ verstaan, behoudens in de gevallen waarin expliciet is aangegeven dat berichtgeving via de ‘elektronische weg’ niet is toegestaan.
 • Sporthal: onder sporthal met betrekking tot deze algemene huur-, gebruiksvoorwaarden wordt verstaan: sporthal van Oelbroeck, Remmensberg 31, Sint Anthonis.
 • Sportschoeisel: Onder sportschoeisel wordt verstaan: schoeisel dat een genopte zool heeft of schoeisel dat buiten wordt gebruikt.
 
 
Artikel 2     Informatieverstrekking         
 • Verhuur van de accommodatie is in principe alleen mogelijk aan organisaties, verenigingen of personen, werkzaam op maatschappelijk terrein.
 • Iedere huurder die van ruimte(n) gebruik wenst te maken, geeft bij reservering van die ruimte(n) de naam, het adres, telefoonnummer en e-mailadres door van degene die als contactpersoon optreedt en die namens de huurder verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de gehuurde ruimte(n).
 • De huurder mag de accommodatie uitsluitend volgens de overeengekomen bestemming gebruiken; voor een ander gebruik is vooraf toestemming nodig van de coördinator.
 • De huurder dient bij de reservering van de ruimte(n) mededeling te doen van de aard van de activiteit en het aantal te verwachten personen.
 • Voor zover door de huurder entreegelden worden geheven zal de huurder vooraf aan de activiteit de verhuurder informeren over het daarvoor vastgestelde tarief.

 Artikel 3 Inrichting
 • De huurder mag geen gebruik maken van (standaard) meubilair uit andere dan de door hem of haar gehuurde ruimte(n).
 • Het is ten strengste verboden om voorwerpen met spijkers, schroeven, punaises, plakband e.d. aan vloeren, wanden, plafonds, hout of metselwerk, evenals aan meubilair te bevestigen zonder schriftelijke toestemming van de coördinator.
 • De huurder draagt – binnen de periode waarin de ruimte(n) worden gehuurd – zelf de zorg voor het in- en uitruimen van de gehuurde ruimte(n) en zorgt ervoor dat na gebruik het meubilair weer ordelijk wordt teruggeplaatst, zoals de situatie bij aanvang van het gebruik werd aangetroffen.  
 • Het is de huurder niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van de coördinator, goederen die tot de inventaris van de accommodatie behoren, voor gebruik buiten deze accommodatie aan te wenden.
 • Het is de huurder niet toegestaan voorwerpen of installaties in de ruimte of het gebouw aan te brengen zonder toestemming van de verhuurder.
 
 
Artikel 4     Gebruik en veiligheid
 • De gehuurde ruimte mag worden gebruikt gedurende de toegewezen uren en zal toegankelijk zijn voor de gebruiker uiterlijk één kwartier voor aanvang van een activiteit. De gehuurde ruimte zal maximaal een kwartier na beëindiging van de huurperiode veegschoon achtergelaten dienen te worden, tenzij een andere tijdslimiet bij het bespreken van de ruimtes is overeengekomen.
 • Tot de kleed- en wasgelegenheden en de daartoe behorende gangen hebben uitsluitend de speelsters c.q. spelers en de scheidsrechters toegang. De kleed- en waslokalen mogen gebruikt worden 15 minuten vóór en 30 minuten na de tijden waarop de sporthal of een gedeelte daarvan is toegewezen.
 • De huurder is slechts na toestemming van de coördinator gerechtigd vóór de aanvang van de gebruikersperiode de gehuurde ruimte te betreden.
 • De huurder is er verantwoordelijk voor dat de accommodatie door hem, en/of personen die zich als deelnemer aan activiteiten, bezoeker of gast vanwege huurder niet voor noch na de overeengekomen huurperiode wordt betreden. 
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming in het gehuurde collectes te houden of te laten houden; reclame te maken door bijvoorbeeld het plaatsen, opstellen van reclameborden en het maken van geluidsreclame, bekendmakingen of andere aanduidingen, insignes; loten en dergelijke te verspreiden of te verkopen of te laten verspreiden of te verkopen, te venten of  te laten venten.
 • De huurder zal in de ruimte(n) niet meer personen mogen toelaten dan door het bestuur, in overeenstemming met brand- en veiligheidsvoorschriften, wet en verordening, in de zalen is vermeld. Alle voorschriften van het bestuur, de coördinator, de politie of de brandweer dienen strikt te worden nageleefd. Dit op straffe van onmiddellijke ontruiming van het gebouw en/of verwijdering van overtreder(s), zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor het bestuur  ontstaat.
 • Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in de accommodatie, met uitzondering van blindegeleidehonden of hulphonden van personen met beperkingen.
 • De huurder dient kennis te nemen van het ontruimingsplan en brandveiligheidsregels (zoals in elke zaal vermeld) en dienovereenkomstig te handelen. Open vuur in de verhuurde ruimten (inclusief kaarsen en waxinelichtjes) is, uit het oogpunt van brandveiligheid, niet toegestaan.
 • De huurder zorgt bij calamiteiten dat de aanwijzingen van de coördinator/beheerder over het gebruik van de beschikbare ruimten onmiddellijk worden opgevolgd.
 • Het parkeren c.q. stallen van auto’s, motoren, bromfietsen, fietsen en andere vervoermiddelen (zoals scootmobielen) mag uitsluitend geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen en geschiedt buiten verantwoordelijkheid van de verhuurder.
 • Het bestuur beslist over het eventueel toekennen van opslagruimte binnen de accommodatie.
 • Het plaatsen van kasten en andere voorwerpen in het gebouw is niet toegestaan tenzij Oelbroeck daartoe vooraf toestemming voor geeft; hieraan kunnen voorwaarden worden verbonden.
 • Het is niet toegestaan de toestellen van de sporthal zonder toezicht van de leiding van bevoegde personen op te stellen, te gebruiken en af te breken. Dit dient door de gebruiker plaats te vinden binnen de gebruikerstijd. Na het gebruik dienen deze zaken weer op de daarvoor bestemde plaats te worden teruggezet.
 • Gedurende het deelnemen aan oefeningen in de sportzaal is het dragen van sportschoeisel verplicht. De toezichthouder houdt zich het recht voor personen die schoeisel dragen waardoor naar zijn oordeel schade kan ontstaan aan de speelvloer, uit de zaal te verwijderen of de toegang daartoe te ontzeggen.
 • Het publiek voor de sportactiviteiten mag zich uitsluitend bevinden in de ontmoetingsruimte, publieksruimte gang of tijdens wedstrijden in de vermelde ruimte van de sporthal.
 • Om een optimaal gebruik van de ruimtes mogelijk te maken dient de ruimte die de huurder heeft gehuurd dan wel gebruikt, ongeschonden en opgeruimd te worden achtergelaten.  
 • Het is niet toegestaan om goederen op te slaan in de accommodatie of op het bij de accommodatie behorende terrein, uitgezonderd hetgeen in de huurovereenkomst is vastgelegd.
 • De huurder is verplicht de aanwijzingen van de coördinator/beheerder op te volgen en alle bijzonderheden die zich tijdens de huurperioden in en rond het gebouw voordoen aan hem of haar te melden.
 • De huurder is mede verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in en rondom het gebouw direct voorafgaande, tijdens en direct na afloop van de tijdspanne van de huurperiode.
 • De coördinator/beheerder heeft het recht een ieder die op enigerlei wijze de goede orde verstoort, zich niet op algemeen aanvaarde wijze gedraagt en/of de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengen of handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of de Huisregels, uit de accommodatie te verwijderen en zo nodig de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
 • De verhuurder is bevoegd het gebruik onmiddellijk te beëindigen, zonder recht op teruggave of enige schadevergoeding hoe ook geheten indien door de gebruiker enige voorwaarde of bepaling van deze algemene huur-/gebruiksvoorwaarden niet wordt nageleefd of gevreesd wordt voor verstoring van de openbare orde.
 • Gebruik van de sportzaal dient te geschieden onder leiding van daartoe bevoegde personen.
 • Gebruik van de in de accommodatie aanwezige voorzieningen (keuken; beeld, licht en geluid) is uitsluitend onder nader met de coördinator overeen te komen voorwaarden mogelijk. Installaties als verwarming en scheidingswanden worden uitsluitend door de beheerder bediend.
 • Het hierboven bepaalde is eveneens van toepassing indien door verhuurder een gebruiksovereenkomst wordt aangegaan.
 • De huurder is in alle opzichten verantwoordelijk voor een ordelijk verloop en voor het toezicht in het gehuurde tijdens de te houden activiteiten.


Artikel  5    Aansprakelijkheid
 • Ingeval van verhuur aan een organisatie met beperkte rechtsbevoegdheid op groep van particulieren is degene die de huurovereenkomst aangaat hoofdelijk verantwoordelijk voor de nakoming van de huurvoorwaarden. Hij dient er voor te zorgen dat er geen beschadigingen aan accommodatie en/of inventaris wordt toegebracht.
 • De huurder wordt geacht de inventaris, toestellen en materialen in goede staat te hebben aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet de gebruiker vóór aanvang van het gebruik de aangetroffen beschadiging ter kennis stellen van de coördinator.
 • Beschadigingen of defecten tijdens het gebruik geconstateerd dienen onmiddellijk na afloop aan de coördinator/beheerder te worden gemeld.
 • Alle schade aangebracht of veroorzaakt aan het gebouw of inventaris, toestellen en materialen van de verhuurder, ontstaan door toedoen van de huurder ten gevolge van onjuist gebruik, komt voor rekening van de huurder. Deze schade zal in opdracht van de verhuurder op kosten van de huurder worden hersteld. Vernielingen of beschadigingen moeten op eerste aanzegging van de zijde van het bestuur van Stichting Oelbroeck worden vergoed door de huurder.
 • De huurder is aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit haar activiteiten die tijdens de door haar gehuurde periode zijn ontstaan. Huurder dient er voor te zorgen dat er geen beschadigingen aan accommodatie en/of inventaris worden toegebracht. Onder de voor rekening van de huurder komende schade wordt in ieder geval ook begrepen de schade die is veroorzaakt door de deelnemers/toeschouwers van door de huurder georganiseerde activiteiten/uitvoeringen/wedstrijden.
 • De huurder zal nooit voor het tijdelijke gemis van genot van het door hem/haar gehuurde noch in geval van schade, al geleden of nog te lijden, uit welke oorzaak dan ook voortgekomen, schadevergoeding van de verhuurder kunnen vorderen.
 • Eigendommen van de huurder die met toestemming van het bestuur in het gebouw van Oelbroeck opgeslagen zijn in één van de ruimten van de accommodatie, zijn voor risico van huurder opgeslagen, waarbij de huurder bepaalt of de onder haar verantwoordelijkheid vallende eigendommen op enige wijze verzekerd worden.
 • De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of letsel door welk toeval of ongeval dan ook toegebracht aan de gebruiker of door hem tot de accommodatie toegelaten personen tijdens of door het gebruik van de accommodatie, de daarbij behorende ruimten, toestellen en materialen mits deze voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. Door de ingebruikneming van het gehuurde vrijwaart de huurder de verhuurder uitdrukkelijk tegen alle aanspraken die ten gevolge van dergelijke schades of ongevallen ontstaan.
 • Het bestuur van Stichting Oelbroeck kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van eigendommen van de huurder. Dit ongeacht of dat al dan niet plaatsvindt tijdens de periode dat het gehuurde in gebruik is en de eigendommen al dan niet in de lokaliteit(en), kasten of dergelijke zijn opgeborgen.
 • Evenmin is de Stichting Oelbroeck aansprakelijk voor verlies, diefstal, persoonlijke eigendommen als kledingstukken en/of de zich daarin bevindende goederen en eigendommen.
 • Het bestuur van Stichting Oelbroeck is niet aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen die zich tijdens de huurperiode in of rond de accommodatie voordoen.
 • Het bestuur van Stichting Oelbroeck kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele financiële gevolgen ontstaan door het niet beschikbaar zijn van de accommodatie.
 • De huurder dient tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te zijn.
 
Artikel  6   Consumpties, etenswaren, alcohol en roken
 • Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de door Stichting Oelbroeck geboden bar- en keukenfaciliteiten, tenzij uitdrukkelijk met de verhuurder anders is overeengekomen.
 •  Dit houdt in dat het huurder(s) niet is toegestaan meegebrachte of elders ingekochte (of verkregen) eet- en drinkwaren te gebruiken in de gehuurde ruimte zonder toestemming van de coördinator/beheerder. Het serveren of gebruiken van drank en etenswaren in de sporthal is, met uitzondering van de daartoe bestemde ruimten, niet toegestaan.
 • Het is onder geen beding toegestaan om aan jongeren beneden 18 jaar alcoholische drank te verstrekken of in het gebouw te laten nuttigen.
 • In het gebouw en rondom het gebouw is roken en het gebruik van drugs niet toegestaan.

Overige algemene bepalingen  
 • De huurder wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van deze algemene huur- en -gebruiksvoorwaarden.
 • Oelbroeck is gerechtigd al die maatregelen te treffen die het in het belang van een goed en ordelijk gebruik noodzakelijk acht.
 • De verhuurder is bevoegd, indien de omstandgheden daartoe aanleiding geven, af te wijken van het bepaalde in deze voorwaarden.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder.
 • Bij geschillen tussen huurder(s) en coördinator dient in alle gevallen het bestuur van Oelbroeck te worden geraadpleegd.
 
Deze voorwaarden treden in werking op 20 september 2023.
 
 
  
 
 
 

Meer informatie?
Stuur een bericht