Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
HUURVOORWAARDEN  2016  Stichting Oelbroeck  
 
ARTIKEL 1

 1. Onder verhuurder wordt verstaan de stichting Oelbroeck.
 2. Onder huurder wordt verstaan de organisatie, vereniging, school of  aan wie de gebruik name van de gehuurde ruimte is verleend.
 3. De huurder is verantwoordelijk voor degenen, die door hem als deelnemer of als toeschouwer tot Oelbroeck worden toegelaten.
 
ARTIKEL 2
 1. Factuurbedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 2. Indien de huurder na het sluiten van deze overeenkomst geen gebruik wenst te maken van het gehuurde,  dient de huurder bij voortijdige beëindiging van de huur een opzegtermijn van 4 weken in acht te nemen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 3. De- inrichting zijn voor rekening van de verhuurder.
 4. De huurprijs wordt vastgesteld door de verhuurder en kan worden aangepast met een percentage gelijk aan en op het tijdstip dat landelijke huuraanpassingen van kracht worden.
 5. Verhuurder kan huurder de toegang tot het gehuurde weigeren indien huurder op het moment dat deze gehuurde voor het eerst in gebruik wenst te nemen, (nog) niet aan zijn verplichtingen uit deze huurovereenkomst heeft voldaan.
 6. Los hiervan heeft de verhuurder het recht bij verandering van exploitatiekosten de huurprijs te herzien.
 
ARTIKEL 3
 1. Het gebruik van de gehuurde ruimte dient te geschieden onder leiding van de daartoe bevoegde personen.
 2. Onder leiding wordt verstaan, hij/zij die als aanvrager/ster optreden voor particulier- en verenigingsgebruik.
 3. De leiding zorgt vóór, tijdens en na afloop van het gebruik voor een goede orde, organisatie en toezicht en is tevens verantwoordelijk voor zijn/haar klas/groep of vereniging.
 
ARTIKEL 4
 1. De gehuurde ruimte mag slechts gebruikt worden gedurende de toegewezen uren.
 
 
 
ARTIKEL 5
 1. Het pand van de stichting Oelbroeck dient ordelijk te worden gebruik (zaal, gangen, toiletten en wasgelegenheden etc.).
 2. Huurder mag bij het gebruik van het complex geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
 3. Huurder zal vluchtwegen en nooddeuren in het gehuurde en het gebouw waarvan het gehuurde deel uitmaakt te allen tijde vrij houden en de bereikbaarheid van brandblusvoorzieningen garanderen.
 
ARTIKEL 6
 1. De huurder is verantwoordelijk dat de ruimte(n), welke hij/zij heeft gehuurd dan wel gebruikt, ongeschonden en opgeruimd worden achtergelaten.
 2. Huurder wordt geacht de inventaris en materialen in goede staat te hebben aangetroffen. Is dit niet het geval dan moet de met de leiding belaste persoon vóór aanvang van het gebruik de aangetroffen beschadiging  ter kennis stellen van de op dat moment aanwezige beheerder/toezichthouder.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gebouw of inventaris door of ten gevolge van onjuist gebruik ontstaan. Deze schade zal in opdracht van de verhuurder op kosten van de huurder worden hersteld.
 4. Beschadigingen of defecten tijdens het gebruik geconstateerd dienen onmiddellijk na afloop aan de toezichthouder c.q. beheerder te worden gemeld.
 
ARTIKEL 7
 1. Het opstellen, gebruiken en afbreken van inventaris en materialen dient te geschieden met toestemming van en onder toezicht van de verhuurder.
 2. Het opstellen en afbreken van inventaris en materialen moet gebeuren binnen gebruikerstijd.
 
 
ARTIKEL 8
Heffing van entreegelden is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
 
ARTIKEL 9
Parkeren c.q. stallen van auto’s, motoren en (brom)fietsen dient te geschieden op de daarvoor bestemde plaatsen.
 
 
ARTIKEL 10
 1. De huurder mag de ruimte alleen aanwenden voor gebruik ten behoeve van de in de planningsoverzicht  genoemde activiteiten. Onderverhuur is verboden. Het is de huurder verboden de inrichting te wijzigen zonder toestemming van de verhuurder. Het is niet toegestaan voorwerpen of installaties in de ruimte of het gebouw aan te brengen zonder toestemming van de verhuurder.
 
 1. Huurder is verplicht de activiteiten in  het gebouw zodanig uit te oefenen, dat:
 • niet gehandeld wordt in strijd met enige wet, verordening of andere overheidsvoorschrift.
 • er voor de verhuurder geen gevaar ontstaat voor intrekking van enig overheidsvergunning.
 • de goede naam van Oelbroeck en de verhuurder op generlei wijze schade wordt toegebracht.
 
ARTIKEL 11
Huurder vrijwaart verhuurder voor aansprakelijkheid inzake vernieling / beschadiging toegebracht aan de eigendommen van huurder of derden, die zich in het gehuurde bevinden; huurder is verplicht deze aansprakelijkheid harerzijds zoveel mogelijk uit te sluiten.
 
ARTIKEL 12
Verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:
 1. enig schade of letsel of dood van personen, door welk toeval of ongeval ook veroorzaakt.
 2. het vermissen van inventaris welke opgeborgen is in bergplaatsen, gehuurde ruimten of anderszins.
Huurder is verplicht verhuurder voor elke aansprakelijkheid  dienaangaande te vrijwaren en deze harerzijds eveneens uit te sluiten.
Huurder vrijwaart verhuurder tegen boetes die verhuurder worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van huurder.
 
ARTIKEL 13
Het is de huurder verboden:
 • inventarissen anders te gebruiken dan op aanwijzingen van de verhuurder.
 • wijzigingen aan te brengen in de voorzieningen en installaties welke in het gebouw aanwezig zijn.
 • goederen in het gebouw op te slaan, mee te brengen en/of aan te sluiten zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder.
 • in de verschillende ruimten koffiezetapparaten of dergelijke toestellen te plaatsen.
 • consumpties c.q. etenswaren te nuttigen welke niet zijn geleverd door de Stichting Oelbroeck.
 • in de gehuurde ruimte reclame te maken voor derden.
 • huisdieren mee te nemen in het gebouw.
 
ARTIKEL 14
 1. De verhuurder is bevoegd gebruikers te weigeren of deze overeenkomst op te zeggen indien huurder niet voldoet aan de algemene doelstelling van het gebruik van het gebouw .
 2. Indien de huurder  enige bepaling van deze huurovereenkomst ondanks aanmaning niet naleeft, is de verhuurder naar keuze bevoegd:
 • tussentijdse ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen.
 • van de huurder nakoming van de overeenkomst, alsmede een schadevergoeding ter zake van de overtreding te vorderen.
 
 
ARTIKEL 15
Elke ruimte kan, wanneer het bestuur dit nodig acht, te allen tijde worden gevorderd.
 
 
ARTIKEL 16
In  Oelbroeck geldt een rookverbod
 
ARTIKEL 17
Aanwijzingen van de beheerder/gastvrouw/heer dienen stipt te worden opgevolgd.
 
ARTIKEL 18
Bij geschillen tussen huurder(s) en beheerder van het gebouw dient  in alle gevallen het bestuur van Oelbroeck te worden geraadpleegd.
 
ARTIKEL 19
In alle gevallen waarin dit huurreglement niet voorziet, beslist het bestuur van stichting  Oelbroeck.
 
 
Sint Anthonis, 1 november 2015
 
Stichtingsbestuur Oelbroeck,
 

Meer informatie?
Stuur een bericht